Privacy Policy

Smart Alert App

Smart Alert gebruikt privacy gevoelige machtigingen om gegevens te verzamelen. Het gaat daarbij om de volgende machtigingen:

Toegang gebruiksgegevens: om het gebruik van de apps op de telefoon te detecteren.
Telefoon: om telefoongesprekken te detecteren
Locatie: om afgelegde afstand te detecteren

Deze machtigingen worden alleen voor deze doeleinden gebruikt.

 

Smart Alert verstuurt de verzamelde informatie niet aan anderen. De gegevens blijven op je telefoon. De verzamelde informatie wordt opgeslagen bij de applicatiegegevens en wordt verwijderd wanneer Smart Alert wordt verwijderd. Andere apps hebben geen toegang tot deze gegevens.

 

Wanneer je in Smart Alert aangeeft dat een status melding klopt of niet klopt, of wanneer je de optie gebruikt om feedback bij fouten te versturen, gaat informatie uit de grafieken in Smart Alert anoniem naar appyhapps.nl (de app ontwikkelaar). Er wordt geen enkele informatie over je identiteit (naam, geboortedatum, e-mailadres, etc.) of andere persoonlijke gegevens verstuurd, het is dus niet te achterhalen voor de app ontwikkelaar wie je bent.

 

Ongeveer eens per 14 dagen verstuurt Smart Alert de gegevens uit de grafieken zonder persoonlijke informatie naar appyhapps.nl. Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van Smart Alert en worden gedeeld met het Smart Alert project. Het gaat hierbij alleen om de gegevens die je in de grafieken ziet en de meldingen die Smart Alert geeft. Van de lifecharts worden alleen de scores doorgegeven, niet je eigen persoonlijke lifechart notities.

Voor het versturen van de informatie wordt een beveiligde (SSL) verbinding gebruikt. De gegevens worden anoniem verstuurd naar een beveiligde server waar alleen de app ontwikkelaar bij kan. De gegevens worden geanalyseerd en worden daarna definitief verwijderd. 

Bovenstaande privacy policy is ook te vinden in de app. Mocht je vragen hebben over privacy? Stel ze dan gerust via info@smart-alert.nl

Jouw privacy staat centraal bij Smart Alert. We willen met Smart Alert een app maken die jou helpt en ondersteunt, en waar jij de keuzes maakt of je informatie met anderen wilt delen. Wanneer Smart Alert wel gegevens verstuurt zonder dat jij daar een actie voor doet, gaat het altijd om anonieme gegevens, waarmee nooit te achterhalen is wie je bent. Ook worden persoonlijke gegevens zoals de lifechart notities en gps locatiegegevens nooit verzonden. Hieronder wordt in detail uitgelegd welke gegevens Smart Alert kan inzien en welke gegevens soms door Smart Alert worden verstuurd en met welk doel.

Project Smart Alert

Het project Smart Alert is een onderdeel van GGZ Friesland en de NHL Stenden Hogeschool. GGZ Friesland en de NHL Stenden Hogeschool zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van u persoonsgegevens op de website en gedurende het onderzoek. Wij vinden het belangrijk om hierbij goed om te gaan met uw privacy.Wij informeren u graag over de persoonsgegevens die we van u verwerken, waarom we dat doen, hoe we de gegevens beveiligen en hoelang we ze bewaren. Daarnaast informeren we u over uw rechten als het gaat om het verwerken van uw persoonsgegevens.

GGZ Friesland beheert de website en het onderzoek waarmee gegevens van u worden geregistreerd. Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, dan kunt u dit via info@smart-alert.nl aangeven. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. GGZ Friesland heeft tevens een interne toezichthouder op het gebied van privacy aangesteld, de Functionaris Gegevensbescherming.


Verwerking van uw persoonsgegevens
Smart Alert verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers die mee willen werken aan het onderzoek om de app Smart Alert te verbeteren en door te ontwikkelen. Wij vragen u hiervoor om uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u ieder moment intrekken. De volgende informatie wordt verzameld voor de aanmelding:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Emailadres

 • Telefoonnummer

 • Type stemmingsstoornis

 • Bezit Android telefoon


Rechten
U hebt de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken te ontvangen zodat u ze over kunt dragen aan een andere partij.

 • Het recht op vergetelheid: Het recht om ‘vergeten’ te worden/het vernietigen van uw gegevens.

 • Recht op inzage: Het recht van u om uw persoonsgegevens in te zien die wij van u verwerken.

 • Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen.

 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: GGZ Friesland doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming/profilering.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

Heeft u een vraag of een verzoek in het kader van uw rechten, dan kun u contact opnemen via info@smart-alert.nl.

Informatiebeveiliging

GGZ Friesland beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. GGZ Friesland zet daarbij actief in op de zogenaamde ‘Informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is noodzakelijk om voor een ongestoorde informatieverwerking zorg te dragen

Bij de informatiebeveiliging zijn de volgende waarborgen van belang:

 • Beschikbaarheid van informatie voor betrokken hulpverleners;

 • Correctheid en volledigheid van informatie (integriteit);

 • Vertrouwelijkheid van informatie (niemand mag toegang krijgen tot informatie die daarvoor niet gemachtigd is).

 

GGZ Friesland laat zich ieder jaar extern certificeren op het gebied van Informatiebeveiliging.  Op dit moment is GGZ Friesland NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd.


Contactgegevens
Hieronder treft u de contactgegevens aan van de verwerkingsverantwoordelijke, de Functionaris Gegevensbescherming en van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijken persoonsgegevensverwerking

GGZ Friesland
Adriaan Jansen en Ton Dhondt
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel: 058-2848888
rvb@ggzfriesland.nl

Functionaris Gegevensbescherming

GGZ Friesland
Regina Valk
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden
Tel: 058-2848888
functionarisgegevensbescherming@ggzfriesland.n


Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel: 0900-2001201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Definities


Persoonsgegevens:
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Gegevensverwerking:
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van automatisering, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Grondslag:
Gronden op basis waarvan gegevensverwerking mag plaatsvinden.

Smart Alert is een initiatief van NHL Stenden, GGZ Friesland en Appyhapps en wordt ondersteund door
Stichting de Friesland. Lees hier onze privacy policy. 
©GGZ FRIESLAND 2019